• OmeJan's Hoteldeals

 • Laatste Hoteldeals

  De laatste deals als eerste? Je vindt ze dagelijks op Facebook en Instagram.

  ×
  OmeJan.nl, gevestigd aan Entrada 100 te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Jan Phillip is de functionaris gegevensbescherming, hij is te bereiken via jan@omejan.nl
  
  PERSOONSGEGEVEN DIE WIJ VERWERKEN
  OmeJan.nl verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt: voornaam en achternaam, geslacht, emailadres, gegevens over jouw activiteiten op onze website of (email) nieuwsbrief, internetbrowser en apparaat type
  
  BIJZONDERE EN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  
  MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
  - verzenden van onze nieuwsbrief;
  - je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  - om diensten bij je af te leveren;
  - het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  - wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
  
  HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
  OmeJan.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld met een maximum van 7 jaar voor alle gegevens.
  
  DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
  OmeJan.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  
  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
  
  COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
  OmeJan.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  
  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OmeJan.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@omejan.nl.
  
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  OmeJan.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  
  HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
  OmeJan.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@omejan.nl